Th??? m???nh

T?? v???n v?? th???c hi???n nhi???u d??? ??n qu???n l??, gi???i ph??p v???i c??c c??ng ty v?? t???p ??o??n l???n trong l??nh v???c Oil & Gas , F&B , D???t may, ??i???n N?????c…

Ph????ng ch??m c???a c??ng ty

Lu??n suy ngh?? v??? c??c gi???i ph??p c?? t??nh ???ng d???ng cao, gi???i quy???t c??c v???n ????? c???a kh??ch h??ng trong ho???t ?????ng s???n xu???t kinh doanh.

Gi???i ph??p d???ch v??? s???a ch???a ??i???n- ??i???n l???nh

T?? v???n v?? th???c hi???n d??? ??n ph??t tri???n ???ng d???ng Web- Mobile cho 1 startup v??? d???ch v??? booking v?? s???a ch???a ??i???n, ??i???n l???nh t???i nh??. ???ng d???ng gi??p k???t n???i gi???a c??c gia ????nh, c??ng ty c?? nhu c???u s???a ch???a v???i c??c c??ng ty , c?? nh??n cung c???p d???ch v??? s???a ch???a ??i???n , ??i???n l???nh.
Xem demo

Gi???i ph??p ???ng d???ng ch??m s??c kh??ch h??ng

T?? v???n v?? th???c hi???n ???ng d???ng Mobile CSKH cho c??ng ty v??? l??nh v???c cung c???p N?????c. Kh??ch h??ng c?? th??? tra c???u th??ng tin, thanh to??n ho?? ????n, b??o s??? c??? b???ng ???ng d???ng.